تاج گل ترحیم مهلا (VIP)

تاج گل ترحیم مهلا (VIP)


تاج گل یک طبقه مناسب ترحیم و‌تشریفات شامل گل های آنتریوم ، لیلیوم و ژیپسوفیلا