جام گل ترحیم نازنین

جام گل ترحیم نازنین


جام گل تشریفات شامل رز هلندی ، ارتفاع حدود ۱۸۰ سانتی متر