تاج گل نمایشگاه دوطبقه بهانه

تاج گل نمایشگاه دوطبقه بهانه


تاج گل دو طبقه رنگی مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه.شامل گل های آنتریوم و لیلیوم