تاج گل ترحیم شیرین

تاج گل ترحیم شیرین


تاج گل رنگی یک طبقه مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه. شامل گل های آنتریوم و لیلیوم