تاج گل ترحیم شیلا

تاج گل ترحیم شیلا


استند گل تشریفاتی شامل گل های آنتریوم ، لیلیوم ، آلستر و داوودی