تاج گل نمایشگاه دوطبقه آذین

تاج گل نمایشگاه دوطبقه آذین


استند گل شامل گل های آنتریوم ، لیلیوم و ژربرا