تاج گل نمایشگاه دوطبقه عسل

تاج گل نمایشگاه دوطبقه عسل


تاج گل رنگی سه طبقه مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه. شامل گل های آنتریوم و لیلیوم