تاج گل نمایشگاه دوطبقه هما

تاج گل نمایشگاه دوطبقه هما


تاج گل رنگی دو طبقه مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه.شامل گل های آنتریوم و لیلیوم.