جام گل تبریک لیانا

جام گل تبریک لیانا


جام گل لاله شامل گل های ارکیده ، آنتریوم ، لیلیوم و رز

در فصل پاییز و زمستان به جای گل ارکیده از گل جایگزین استفاده میشود.