جام گل تبریک لاوین

جام گل تبریک لاوین


جام گل لاوین شامل گل های ارکیده ، رز ، لیلیوم و آنتریوم

در فصل پاییز و زمستان به جای گل ارکیده از گل جایگزین استفاده میشود.