جام گل تبریک گلزار

جام گل تبریک گلزار


جام گل گلزار شامل گل های آنتریوم ، لیلیوم و ارکیده

در فصل پاییز و زمستان در صورت نبودن گل ارکیده از گل جایگزین استفاده میشود.