جام گل تبریک گلشید

جام گل تبریک و ترحیم گلشید


جام گل گلشید شامل گل های رز ، ژربرا ، استرلیزیا ، آلستر و لیلیوم