جام گل تبریک فلور


جام گل فلور شامل گل های لیلیوم ، آنتریوم و ارکیده

در فصل پاییز و زمستان در صورت نبودن گل ارکیده از گل جایگزین استفاده میشود.